ข้อมูลประชากรและทำเลที่ตั้งตำบล

แผนท อ บานใหม Small

         ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลกู่สวนแตง   เป็น 1  ใน  5   ตำบล   ในเขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์    มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง   4   ส่วน    คือ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์,  ตำบลหนองแวง, ตำบลหนองเยือง,  กิ่งอำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา   ดังนี้
        ทิศเหนือ          จรด  เทศบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
        ทิศตะวันออก    จรด   ตำบลหนองแวงและตำบลหายโศก  อำเภอพุทไธสง

        ทิศตะวันตก      จรด   ตำบลหนองเยือง  
        ทิศใต้              จรด  ตำบลละหานปลาค้าว  กิ่งอำเภอเมืองยาง
โดยตำบลกู่สวนแตงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์ ไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ    3 กิโลเมตร

        เขตปกครอง     รวม   12
         หมู่ที่ 1  บ้านกู่สวนแตง         ผู้ปกครอง    นายอดุลย์เดช  วิสาธร          กำนันตำบล
         หมู่ที่ 2  บ้านดงยาง             ผู้ปกครอง    นายณภัทร      กลางสวัสดิ์    ผู้ใหญ่บ้าน
         หมู่ที่ 3  บ้านบาก                ผู้ปกครอง    นายเอกพจน์   ทาไธสง        ผู้ใหญ่บ้าน
         หมู่ที่ 4  บ้านทุ่ม                 ผู้ปกครอง    นายสุวรรณ์     ทองทะวิง      ผู้ใหญ่บ้าน
         หมู่ที่ 5  บ้านโนนไฮ             ผู้ปกครอง    นายวิชิต        ภูมิชัย          ผู้ใหญ่บ้าน
         หมู่ที่ 6  บ้านหนองสองห้อง     ผู้ปกครอง    นายทองมา    ศรีสมบัติ       ผู้ใหญ่บ้าน
         หมู่ที่ 7  บ้านโคกจิกน้อย        ผู้ปกครอง    นายพิตรพิบูล  เจิมแหล่        ผู้ใหญ่บ้าน
         หมู่ที่ 8  บ้านหนองเรือ          ผู้ปกครอง    นายคำพันธ์     รักษี            ผู้ใหญ่บ้าน
         หมู่ที่ 9  บ้านประดู่               ผู้ปกครอง    นายสมจิต      เลียวไธสง     ผู้ใหญ่บ้าน
         หมู่ที่ 10  บ้านน้อย              ผู้ปกครอง    นายครรชิตพล  เทียนไธสง    ผู้ใหญ่บ้าน
         หมู่ที่ 11  บ้านนาฝาย           ผู้ปกครอง    นายสมบูรณ์     กันหา          ผู้ใหญ่บ้าน
         หมู่ที่ 12  บ้านหลุบทุ่ม          ผู้ปกครอง    นายพรมมา      หิรัญชา       ผู้ใหญ่บ้าน

        มีอาณาเขตดังนี้ 
       ทิศเหนือ   จากถนนดินสายโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์  บ้านดงยาง ม.2 - บ้านยางทะเล(ติดแนวเขตตำบลหนองเยือง) บริเวณพิกัด SB 630645   ไปตามถนนดินทางทิศตะวันออก (ติดกับแนวเขตใต้ปรางค์กู่สวนแตง)  จนตัดกับถนนลาดยางสายปรางค์กู่สวนแตง – บ้านกู่สวนแตง  ม. 1  บริเวณพิกัด  SB 966355   ตามถนนลาดยางไปจนถึงหนองขาม,หนองกู่ฯ บริเวณพิกัด SB 963705  จดกับถนนลาดยาง รพช. สายบ้านหนองแวง-บ้านโนนไฮ  บริเวณพิกัดSB 690465  ตามคลองส่งน้ำไปทางทิศตะวันออกจนถึงฝายน้ำฯ บริเวณพิกัด SB693046
       ทิศตะวันออก    จากฝายบริเวณพิกัด SB  693046  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามลำเหมืองเก่า  จนถึงลำห้วยตะกั่ว บริเวณพิกัด SB 103649  จากลำห้วยตะกั่วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตามลำห้วยตะกั่วจนตัดกับสะพาน  คสล. กรมโยธาธิการ  (ถนนลาดยางสายตำบลหนองแวง - บ้านบาก)  บริเวณพิกัด SB  966394  ไปตามลำห้วยตะกั่วทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนสุดเขตลำห้วยตะกั่วไหลรวมกับลำสะแทด  บริเวณพิกัด SB  693064
       ทิศใต้   จากจุดลำห้วยตะกั่วไหลรวมกับลำสะแทด  บริเวณพิกัด SB  693064   ไปทางทิศตะวันตกตามลำสะแทดจนถึงฝายบ้านหนองเรือ  บริเวณพิกัด SB  104537  จากฝายไปทางทิศตะวันตกติดลำสะแทดจนถึงปากทางน้ำเข้ากุดน้ำใส บ้านบาก  บริเวณพิกัด SB  693400  ตามลำสะแทดไปทางตะวันตกจนถึงสะพานคสล.ถนนลาดยางสาย รพช. สายหนองแวง-บ้านโนนไฮ บริเวณพิกัด SB  966937   ตามลำสะแทดไปทางทิศตะวันตก จนถึงเขตที่นาและแนวป่า (เป็นลำเหมืองเก่าทิศตะวันตกเฉียงใต้  บ้านโนนไฮ) บริเวณพิกัด SB 966900
       ทิศตะวันตก  จากบริเวณพิกัด SB 966900  ไปทางทิศเหนือตามคันนาใหญ่และป่าจนถึงถนนดินสายบ้านโนนไฮ  - บ้านไทรทอง  ตำหนองเยือง  บริเวณพิกัด SB 744805  ไปตามถนนหินคลุกเก่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับแนวป่า  บริเวณพิกัด SB  704458   ตามแนวป่าบ้านทุ่มไปทางทิศเหนือจนถึงป่าโคกดอนเถียงนาบ้านดงยาง  บริเวณพิกัด SB 104574  ไปตามถนนดินเส้นทางเข้าโคกดอนเถียงนา  ไปทางทิศเหนือจนตัดกับถนนหินคลุกสายบ้านดงยาง  ตำบลกู่สวนแตง  - บ้านยางทะเล  ตำบลหนองเยือง     บริเวณพิกัด SB 103404  ไปตามถนนหินคลุกสายบ้านดงยาง – บ้านยางทะเล – โรงพยาบาลบ้านใหม่ฯ ไปทางทิศเหนือจนถึงจุดตัดกับถนนดิน  บริเวณพิกัด  SB 630645

     จำนวนสถิติประชากรตำบลกู่สวนแตง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
     หมู่ที่ 1 บ้านกู่สวนแตง                    ชาย  399  คน       หญิง   415  คน     รวม  814  คน
     หมู่ที่ 2 บ้านดงยาง                        ชาย  188  คน      หญิง   152  คน     รวม  340  คน
     หมู่ที่ 3 บ้านบาก                           ชาย  188  คน      หญิง   199  คน     รวม  387  คน
     หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ม                            ชาย  146  คน      หญิง   153  คน     รวม  299  คน
     หมู่ที่ 5 บ้านโนนไฮ                        ชาย  136  คน      หญิง   149  คน     รวม  285  คน
     หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองห้อง               ชาย  142  คน      หญิง   131   คน     รวม  273  คน
     หมู่ที่ 7 บ้านโคกจิกน้อย                  ชาย  126  คน      หญิง   124   คน     รวม  250  คน
     หมู่ที่ 8 บ้านหนองเรือ                     ชาย  248  คน      หญิง   232   คน     รวม  480  คน
     หมู่ที่ 9 บ้านประดู่                          ชาย  137  คน      หญิง   135  คน      รวม  272  คน
     หมู่ที่ 10 บ้านน้อย                         ชาย  84  คน        หญิง   97  คน        รวม  181  คน
     หมู่ที่ 11 บ้านนาฝาย                      ชาย  102 คน       หญิง  96  คน         รวม  198  คน
     หมู่ที่ 12 บ้านหลุบทุ่ม                     ชาย  103  คน      หญิง  107  คน       รวม  210  คน

                                  รวม         ชาย 1,999 คน     หญิง 1,990 คน     รวม 3,989  คน

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน