โครงการอบรมสร้างเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

การบริหารจัดการขยะชุมชนและกลุ่มอาชีพ ณ
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร 
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
bloggif 58b38dedd15b6

bloggif 58b38f19d5276


bloggif 58b38ea3a33ac
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่
bloggif 58b38e3eddd2d

bloggif 58b38faf31e87

bloggif 58b3901918c5b

โครงการพระราชดำริ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
bloggif 58b3905f5ff96

bloggif 58b390e930694

bloggif 58b391352bd25คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน