เจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประชาชน เยาวชน
ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

77724 1

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน