องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตงออกทำการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน (ครั้งที่ ๒)

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตงโดยนายบุญล้อม ท่วมไธสง นายดนัย เที่ยงธรรม รองนายก นายนิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภา ออกแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน ยุ้งฉาง คอกสัตว์ แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน (ครั้งที่ ๒)
11755 11756
11750 11751

11757 11758
11752 11753
11759 11760

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน