ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

#ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูย์สาธิต - ถนนลายางบ้านนายกุล วิถี หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒๕.๙ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านกู่สวนแตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง (รถอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง (รถสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองประดู่หมู่ที่ ๙

#ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสนิมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๑-๐๑๒ สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมณาวาส-โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

#ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสถนนทางหลวงท้องถิ่น บร.๖๑-๐๐๗ สามแยกบ้านหนองเรือ-บ้านนาฝาย 

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองประดู่ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๙

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๑ - ๐๐๗ สามแยกบ้านหนองเรือ - บ้านนาฝาย จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๓๖๕ ตารางเมตร

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๑ - ๐๐๗ สามแยกบ้านหนองเรือ - บ้านนาฝาย จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๓๖๕ ตารางเมตร

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๑-๐๑๒ สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมณาวาส-โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๖๕ เมตร หนา ๐๑๕ เมตร

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน