ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสามแยกบ้านบาก - สะพานบ้านหลุบทุ่ม (หน้าวัดป่าสามัคคีธรรม) ม.๖ โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สี่แยกบ้านนายสมศักดิ์ ถึง หน้าโรงเรียนบ้านหนองเรือ โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง บร.ถ.๖๑-๐๐๓ สายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือบ้านดงยาง หมู่ ๒ โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง บร.ถ.๖๑-๐๑๔ บ้านนางเพียร นมัสศิลา - หนองเขวา โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง บร.ถ.๖๑-๐๒๘ บ้านน้อย - บ้านหนองสองห้อง โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง คสล.เส้นบ้านนายแก้ว เข็มนอก - เมรุวัดป่าสามัคคีธรรม ม.๙ โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถุงมือ โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแรงสูงประปา หมู่ ๕ โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปละการศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่นและคณะสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง บร.ถ.๖๑-๐๐๑ ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง บร.ถ.๖๑-๐๑๖ ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)

#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถ Fr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติกเกอร์ ซี ทู ติดหน้าประตูทางเข้าสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการกำจัดวัชพืช หนองกุดน้ำใส บ้านบาก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องถุงพลาสติกสีดำ (ถุงขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูย์สาธิต - ถนนลายางบ้านนายกุล วิถี หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒๕.๙ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านกู่สวนแตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง (รถอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง (รถสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองประดู่หมู่ที่ ๙

#ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสนิมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๑-๐๑๒ สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมณาวาส-โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

#ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสถนนทางหลวงท้องถิ่น บร.๖๑-๐๐๗ สามแยกบ้านหนองเรือ-บ้านนาฝาย 

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองประดู่ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๙

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๑ - ๐๐๗ สามแยกบ้านหนองเรือ - บ้านนาฝาย จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๓๖๕ ตารางเมตร

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๑ - ๐๐๗ สามแยกบ้านหนองเรือ - บ้านนาฝาย จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๓๖๕ ตารางเมตร

#ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๑-๐๑๒ สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมณาวาส-โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๖๕ เมตร หนา ๐๑๕ เมตร

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน