### รวมกฎหมายท้องถิ่น ###

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 <<<กดอ่าน

(พรบ.) 

พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 <<<กดอ่าน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบัยที่ 6 พ.ศ. 2552 <<<กดอ่าน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบัยที่ 7 พ.ศ. 2562  <<<กดอ่าน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 <<<กดอ่าน

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 <<<กดอ่าน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 <<<กดอ่าน

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 <<<กดอ่าน

พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 <<<กดอ่าน

พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ  <<<กดอ่าน

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒   <<<กดอ่าน

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และระเบียบอื่นๆ)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 <<<กดอ่าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 <<<กดอ่าน

วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น <<<กดอ่าน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง ๗ ฉบับ <<<กดอ่าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  <<<กดอ่าน    แก้ไข (ฉบับที่ 2) <<<กดอ่าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ <<<กดอ่าน

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ <<<กดอ่าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ <<<กดอ่าน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 <<<กดอ่าน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓  <<<กดอ่าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ <<<กดอ่าน ฉบับที่ ๒ <<<กดอ่าน ฉบับที่ ๓ <<<กดอ่าน ฉบับที่ ๔ <<<กดอ่าน

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน