สมาชิกสภา อบต.

 

 


นายประยูร  ทำไธสง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
 

  นายธนช ชาตร สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๑๒ 12

นายธนัช  ชาตรี 
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

         
นางสากล  แก้วอรสาณ 
เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

นายจำนงค พฒนะแสง สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๑
นายจำนงค์  พัฒนะแสง 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑

นางนนทรตน ชวงไธสง  สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๒
นางนันทรัตน์  ช่วงไธสง  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

 นายสวสด บญมปอม สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๓ 
นายสวัสดิ์  บุญมีป้อม
ส.อบต.หมู่ที่ ๓

นายสมบต วบชยภม สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๓

นายสมบัติ  วึบชัยภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ ๓

นายพวง ทวนไธสง สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๔
นายพวง  ทวนไธสง
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
นายเจษฎา ศรเศรษฐา สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๔
นายเจษฎา  ศรีเศรษฐา
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
 นายมนตร กลางสวสด สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๕
นายมนตรี  กลางสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
นายสมบต ดำอด สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๕
นายสมบัติ  ดำอุด
ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
นางออนจนทร สรอยเพรช สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๖
นางอ่อนจันทร์  สร้อยเพ็รช
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
     
 นางสวรรณ แหนไธสง  สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๗
นางสุวรรณ์  แหนไธสง  
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
 นางจรชญา แหนไธสง สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๗
นางจิรัชญา  แหนไธสง 
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
 นายศกดา เตวชา  สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๘
นายศักดา  เตวิชา   
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
 นายเสวยน เหนาะสงหา สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๘
นายเสวียน  เหนาะสิงหา 
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
 นางชตมา พฒนะแสง สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๙
นางชุติมา  พัฒนะแสง 
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
 นางสดารตน นมสศลา สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๙
นางสุดารัตน์  นมัสศิลา 
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
 นางนฤมล กจกลาง สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๑๐
นางนฤมล  กิจกลาง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
 นายสมศกด รตนแสง สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๑๐
นายสมศักดิ์  รัตนแสง 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
 นางราตร วดไธสง สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๑๑
นางราตรี  วัดไธสง 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
 นางวนนสา โพธขำ สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๑๑
นางวันนิสา  โพธิขำ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
 นายสขวทยา โพธนาม สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๑๒
นายสุขวิทยา  โพธิ์นาม 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
นายสภาพ วนนา สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง หมท ๒ 
นายสุภาพ  วันนา  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
     

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน