กองคลัง

                                               นางเฉลมรตน  เจนไธสง     รกษาการหวหนาสวนการคลงนางเฉลิมรัตน์  เจนไธสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
                                       

 

 

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง

 

 

 

 

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
   เจ้าพนักงานพัสดุ  
ว่าง 
นองโบว
นางสาวฐาปนี  เพียรไธสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววภาวด  แหมไธสง   ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได
นางสาววิภาวดี แหมไธสง
ผู้ช่วยเจ้านักงานจัดเก็บรายได้
 

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน