กองการศึกษา

 

 

 นางสาวนชชา ทลไธสง นกบรหารการศกษา

นางสาวนัชชา ทูลไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารการศึกษา

 
 

ปวณา 1
นางสาวปวีณา เบียดนอก
นักวิชาการศึกษา 

 

 นางมาลา นามสดตา ครผดแลเดก ศนยพฒนาเดกเลกวดสมณาวาส
นางมาลา นามสุดตา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดสมณาวาส)

   นางพรญา มาตรวเศษ ครผดแลเดก ศนยพฒนาเดกเลก หนองเรอ
นางพีรญา มาตรวิเศษ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หนองเรือ)

นางสาวพสมย รกษ ผชวยครดแลเดก
นางพิสมัย รักษ๊
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 

 

นางนตยา แสนนอก ผชวยครดแลเดก
นางนิตยา แสนนอก 
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

  นางชนนณา รงไธสง ผชวยครดแลเดก
นางชนันณา ริ่งไธสง 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
    นางสาวอรอมา นวมไธสง ผชวยครดแลเดก
นางสาวอรอุมา น่วมไธสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 

 

 

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน