ผู้บริหาร

 

 

นายบญลอม  ทวมไธสง    นายกองคการบรหารส 01
นายบุญล้อม  ท่วมไธสง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
 

นายสมนต วสาธร  รองนายกองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง คนท ๑
นายสุมนต์ วิสาธร 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตง คนที่ ๑

  นายฉตรชย  ศลาประโคน  รองนายกองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง คนท ๒
นายฉัตรชัย  ศลาประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตง คนที่ ๒


นายดนย  เทยงธรรม   เลขานการนายยกองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง
นายดนัย  เที่ยงธรรม   
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

   

 
คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน