สำนักปลัด

 

                                                          
นายนิติกร กัณหา
หัวหน้าสำนักปลัด 
                                                            
  นายณรงคศกด  ชำนาญสงห นกบรหารงานทวไป 
นายณรงค์ศักดิ์  ชำนาญสิงห์
นักจัดการงานทั่วไป

ลลตตา 1

นางสาวลลิตตา ไกรเวช
 นักทรัพยากรบุคคล

 

 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าง

 

 นักวิชาการเกษตร
ว่าง
 นักวิชาการสุขาภิบาล
ว่าง
 นายสำล ฉตรไธสงรกษาการหวหนาสวนสงเสรมการเกษตร 
นายสำลี ฉัตรไธสง
นักพัฒนาชุมชน

ชยรตน 1

นายชัยรัตน์ รัตนวงศาโรจน์
 นักพัฒนาชุมชน

 

 นางประทม แถวโสภา              เจาพนกงานธรการ
นางประทุม  แถวโสภา
เจ้าพนักงานธุรการ

คมสนต 1

นายสมสันต์ อุตมาศเสนีย์ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

 นางทศวรรณ วชา นกวชาการประชาสมพนธ
นางทัศวรรณ์  วิชา
นักประชาสัมพันธ์ (ลูกจ้างประจำ)
นายเฉลมพร แกวอรสาณ          ผชวยนกวชาการเกษตร
นายเฉลิมพร แก้วอรสาณ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายปรพล แปมจำนก               ผชวยเจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน
นายปริพล  แป่มจำนัก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
 นายเจษฎา ภบาลชน               ผชวยเจาหนาทธรการ
นายเจษฏา ภูบาลชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 นางสาวณชาพชร ศรสมบต        ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล
นางสาวณิชาพัชร์ ศรีสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

                              Nid Small      นางสาวธรพร  เวชไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

      

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ว่าง) 
  
    นายสทวส เพยรไธสง  พนกงานประจำรถขยะ  
นายบุญเลิศ วิศิษฏ์ศิลป์
พนักงานประจำรถขยะ

นายบญเลศ วศษฎศลป    พนกงานประจำรถขยะ นายสุทิวัส เพียรไธสง
พนักงานประจำรถขยะ

นายภสทธ คมจนทก   พนกงานประจำรถขยะ
นายภูสิทธิ  คุมจันทึก
พนักงานประจำรถขยะ

 IMG 20150610 112826 resized Small
นายพิชิต  พุทไธสง
พนักงานขับรถยนต์

 

 

  

 

 

 

     

 

 

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน