ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

นายบญลอม  ทวมไธสง    นายกองคการบรหารส 01
นายบุญล้อม  ท่วมไธสง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
เบอร์โทร 08 9845 8891
 

นายดนย  เทยงธรรม   เลขานการนายยกองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง
นายดนัย  เที่ยงธรม  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตง คนที่ ๑
เบอร์โทร 08 1065 7234

 

 

มิได้ทำการแต่งตั้ง

 

    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
กู่สวนแตง คนที่ ๒ 

                                      

 

 

มิได้ทำการแต่งตั้ง

 

 

 
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

   

 
คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน