ผู้บริหาร

 

 

นายบญลอม  ทวมไธสง    นายกองคการบรหารส 01
นายบุญล้อม  ท่วมไธสง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
 

นายดนย  เทยงธรรม   เลขานการนายยกองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง
นายดนัย  เที่ยงธรม  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตง คนที่ ๑

  นายฉตรชย  ศลาประโคน  รองนายกองคการบรหารสวนตำบลกสวนแตง คนท ๒
นายฉัตรชัย  ศลาประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตง คนที่ ๒


 

 

 

มิได้ทำการแต่งตั้ง

 

 

 
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

   

 
คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน