แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
71 ITA 2563 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 1014
72 คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 499
73 ประกาศ กกต. จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 374
74 ประกาศ การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID - ๑๙ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 362
75 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองประดู่ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๙ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 362
76 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๑ - ๐๐๗ สามแยกบ้านหนองเรือ - บ้านนาฝาย จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๓๖๕ ตารางเมตร เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 372
77 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๑-๐๑๒ สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมณาวาส-โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๖๕ เมตร หนา ๐๑๕ เมตร เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 353
78 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.บุรีรัมย์ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 358
79 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีสอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 472
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 438

หน้า 8 จาก 19

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน