แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
91 สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 828
92 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 849
93 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 681
94 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 677
95 รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 694
96 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 697
97 ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 704
98 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 959
99 แบบประเมิน LPA ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 776
100 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 676

หน้า 10 จาก 19

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน