แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 แบบสอบถามความคิดเห็น ร่าง พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท. พ.ศ...... เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 11
2 แบบฟอร์เอกสารราชการ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 13
3 แนวทางการกำหนดความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 36
4 คำสั่ง ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 27
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 28
6 ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 64
7 คำสั่ง ประกาศ งานพัฒนารายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 72
8 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 86
9 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 74
10 ประชาคมเพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ๔ ปี เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 72

หน้า 1 จาก 4

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน