แบบประเมิน LPA ๒๕๖๒

ด้านที่ ๑ <<< กดอ่านที่นี้

ด้านที่ ๒ <<< กดอ่านที่นี้

ด้านที่ ๓ <<< กดอ่านที่นี้

ด้านที่ ๔ <<< กดอ่านที่นี้

ด้านที่ ๕ <<< กดอ่านที่นี้

แบบประเมิน LPA ๒๕๖๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือแก้ไขปรับปรุง <<< กดอ่านที่นี้

ตัวชี้วัดด้านที่ ๑ หน่วยที่ ๙ ข้อ ๙.๒ <<< กดอ่านที่นี้

ด้านที่ ๔ หน่วยย่อยที่ ๒ ข้อ ๕.๒.๑ <<< กดอ่านที่นี้

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน