ITA 2020

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
     >>> ข้อมูลพื้นฐาน
          o1 โครงสร้างหน่วยงาน
          o2 ข้อมูลผู้บริหาร
          o3 อำนาจหน้าที่
          04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
              > วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์
          o5 ข้อมูลการติดต่อ
          o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
              > พรบ. / พรก.
              > ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
              > ระเบียบกฎหมายอื่นๆ
              > ข้อบัญญัติ
          o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
              > ข่าวประชาสัมพันธ์
     >>> การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          o8 Q&A
          o9 Social network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
     >>> การดำเนินงาน
         o10 แผนดำเนินงานประจำปี
         o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
         o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     >>> การปฏิบัติงาน
         o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    >>> การให้บริการ
         o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน