ITA 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
     >>> ข้อมูลพื้นฐาน
          o1 โครงสร้างหน่วยงาน
          o2 ข้อมูลผู้บริหาร
          o3 อำนาจหน้าที่
          04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
              > วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์
          o5 ข้อมูลการติดต่อที่อยู่
          o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
              > พรบ. / พรก.
              > ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
              > ระเบียบกฎหมายอื่นๆ
              > ข้อบัญญัติ
          o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
              > ข่าวประชาสัมพันธ์

     >>> การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          o8 Q&A
                o8.1 Web broad
                o8.2  Facebook
          o9 Social network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
     >>> การดำเนินงาน
         o10 แผนดำเนินงานประจำปี
         o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
         o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     >>> การปฏิบัติงาน
         o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                o13.1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                o13.2 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
                o13.3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
                o13.4 คู่มือ การเข้ารับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
                o13.5 คู่มือพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
                o13.6 คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการวัสดุจากการขุดลอก
                o13.7 คู่มือ การปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน
                o13.8 
คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

    >>> การให้บริการ
         o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
                o14.1 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
                o14.2 มาตรฐานการให้บริการ
 
               o14.3 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
         o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         o17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
     >>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
        o20
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     >>> การจัดซื้อจัดจ้างกหรือการจัดหาพัสดุ
        o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
        o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
        o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
        o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     >>> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
        o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
        o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        o28 รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
     >>> การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         o30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                o30.1 กระดานสนทนาในตำบล
                o30.2 ในกล่องข้อความ (Messenger) ของ Facebook อบต. เชื่อมกับ เวปไซต์ อบต. 
                o30.3 ร้องเรียน ร้องทุกข์
         o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (ไม่มี)

     >>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
               o32.1 กระดานสนทนาในตำบล
               o32.2 ในกล่องข้อความ (Messenger) ของ Facebook อบต. เชื่อมกับ เวปไซต์ อบต.
         o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     >>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     >>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
         o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
         o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     >>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     >>> แผนป้องกันการทุจริต
         o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
         o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
         o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     >>> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
         o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน