ผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (O37.pdf)O37.pdf 109 kB
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกู่สวนแตง แจงผลการประเมินความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุมพนักงานประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ให้บุคลากรในสังกัดองคก์ ารบริหารส่วนตําบลกู่สวนแตงรับทราบ และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในหน่วยงาน 
↑ ↑ ↑ กดอ่านข้างบน

 

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน