ITA2021

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
          >>> ข้อมูลพื้นฐาน
                    o1 โครงสร้าง
                    o2 ข้อมูลผู้บริหาร
                    o3 อำนาจหน้าที่
                    o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                         o4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์
                    o5 ข้อมูลการติดต่อ , ที่อยู่
                    o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          >>> การประชาสัมพันธ์
                    o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
          >>> การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
                    o8 Q&A
                          o8.1 Web board
                          o8.2 Facebook
                    o9 Social Network
                          o9.1 Facebook
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
          >>> การดำเนินงาน
                    o10 แผนดำเนินงานประจำปี
                    o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
                    o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563
          >>> การปฏิบัติงาน
                    o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                           o13.1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                           o13.2 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
                           o13.3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
                           o13.4 คู่มือการเข้ารับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
                           o13.5 คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖
                           o13.6 คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุจากการขุดลอก
                           o13.7 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
                           o13.8 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
          >>> การให้บริการ
                    o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
                            o14.1 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
                            o14.2 มาตรฐานการให้บริการ
                            o14.3 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
                    o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                    o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
                    o17 E–Service
                           o17.1 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า
                           o17.2 แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
           >>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                     o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                     o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
                     o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           >>> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                     o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                     o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                     o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                     o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
            >>> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                     o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                     o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                     o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                     o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
            >>> การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                     o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                     o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                            o30.1 กระดานสนทนาในตำบล
                            o30.2 กล่องข้อความ (Messenger) ของ Facebook อบต. เชื่อมกับเว็บไซต์ อบต.
                            o30.3 แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
                     o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไม่มี)
            >>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                     o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                            o32.1 กระดานสนทนาในตำบล
                            o32.2 กล่องข้อความ (Messenger) ของ Facebook อบต. เชื่อมกับเว็บไซต์ อบต.            
                            o32.3 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ผ่านระบบสแกนคิวอาร์โค้ด)             

                     o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
             >>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                      o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                      o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
             >>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
                      o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
                      o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
             >>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                      o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                             o38.1 ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
                             o38.2 บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
             >>> แผนป้องกันการทุจริต
                      o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                      o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
                      o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
             >>> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
                      o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                      o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                      

                    

             

                   

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน