ยุทธศาสตร์

98050434 1455900701247515 2523416405932507136 o

     ๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
             ๑) ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
             ๒) ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน
             ๓) ก่อสร้างและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
             ๔) บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
             ๕) พัฒนาการใช้ที่ดิน
             ๖) พัฒนาแหล่งน้ำ
             ๗) พัฒนาระบบน้ำเสีย
             ๘) การบริการด้านโทรคมนาคม
     ๒) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
             ๑) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
             ๒) เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครอบครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
             ๓) สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
             ๔) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
             ๕) ส่งเสริมกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
     ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
             ๑) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
             ๒) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
             ๓) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
             ๔) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสการชุมชน
             ๕) การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
     ๔) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
             ๑) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดทรัพการน้ำและสิ่งแวดล้อม
             ๒) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
             ๓) การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะ
     ๕) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
         ๑) ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
           ๒) ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
           ๓) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
           ๔) การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม
           ๕) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
           ๖) ปรับปรุงและพัฒนารายได้

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน