ข้อมูลทั่วไป

ทำเลที่ตั้งตำบล 

     ตำบลกู่สวนแตง   เป็น 1  ใน  5   ตำบล   ในเขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์    มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง   4   ส่วน    คือ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์,  ตำบลหนองแวง, ตำบลหนองเยือง,  กิ่งอำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา   ดังนี้ทิศเหนือ    จรด    เทศบาลบ้านใหม่ไชยพจน์       ทิศตะวันออก    จรด    ตำบลหนองแวงและตำบลหายโศก  อำเภอพุทไธสง      ทิศตะวันตก    จรด    ตำบลหนองเยือง          ทิศใต้        จรด    ตำบลละหานปลาค้าว  กิ่งอำเภอเมืองยาง โดยตำบลกู่สวนแตงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์    จังหวัดบุรีรัมย์    ไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ    3    กิโลเมตร 

       เขตปกครอง     รวม   12   หมู่บ้าน คือ
    หมู่ที่ 1  บ้านกู่สวนแตง         ผู้ปกครอง    นายอดุลย์เดช         วิสาธร   กำนันตำบล
    หมู่ที่ 2    บ้านดงยาง         ผู้ปกครอง    นายณภัทร              กลางสวัสดิ์    ผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 3    บ้านบาก         ผู้ปกครอง    นายเอกพจน์       ทาไธสง        ผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 4    บ้านทุ่ม                 ผู้ปกครอง    นายสุวรรณ์    ทองทะวิง    ผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 5    บ้านโนนไฮ         ผู้ปกครอง    นายวิชิต                ภูมิชัย      ผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 6    บ้านหนองสองห้อง ผู้ปกครอง    นายทองมา         ศรีสมบัติ    ผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 7    บ้านโคกจิกน้อย         ผู้ปกครอง    นายพิตรพิบูล    เจิมแหล่        ผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 8    บ้านหนองเรือ         ผู้ปกครอง    นายคำพันธ์         รักษี                  ผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 9    บ้านประดู่         ผู้ปกครอง    นายสมจิต     เลียวไธสง    ผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 10     บ้านน้อย         ผู้ปกครอง    นายครรชิตพล     เทียนไธสง    ผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 11     บ้านนาฝาย         ผู้ปกครอง    นายสมบูรณ์         กันหา        ผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 12  บ้านหลุบทุ่ม         ผู้ปกครอง    นายพรมมา          หิรัญชา                  ผู้ใหญ่บ้าน

มีอาณาเขตดังนี้
        ทิศเหนือ   จากถนนดินสายโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์  บ้านดงยาง ม.2 - บ้านยางทะเล
(ติดแนวเขตตำบลหนองเยือง) บริเวณพิกัด SB 630645   ไปตามถนนดินทางทิศตะวันออก (ติดกับแนวเขตใต้
ปรางค์กู่สวนแตง)  จนตัดกับถนนลาดยางสายปรางค์กู่สวนแตง – บ้านกู่สวนแตง  ม. 1  บริเวณพิกัด  SB 966355 
ตามถนนลาดยางไปจนถึงหนองขาม,หนองกู่ฯ บริเวณพิกัด SB 963705  จดกับถนนลาดยาง รพช. สายบ้านหนองแวง-บ้านโนนไฮ  บริเวณพิกัดSB 690465  ตามคลองส่งน้ำไปทางทิศตะวันออกจนถึงฝายน้ำฯ บริเวณพิกัด SB693046

        ทิศตะวันออก    จากฝายบริเวณพิกัด SB  693046  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามลำเหมืองเก่า  จนถึงลำห้วยตะกั่ว บริเวณพิกัด SB 103649  จากลำห้วยตะกั่วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตามลำห้วยตะกั่วจนตัดกับสะพาน  คสล. กรมโยธาธิการ  (ถนนลาดยางสายตำบลหนองแวง - บ้านบาก)  บริเวณพิกัด SB  966394   ไปตามลำห้วยตะกั่วทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนสุดเขตลำห้วยตะกั่วไหลรวมกับลำสะแทด  บริเวณพิกัด SB  693064 

         ทิศใต้   จากจุดลำห้วยตะกั่วไหลรวมกับลำสะแทด  บริเวณพิกัด SB  693064   ไปทางทิศตะวันตกตามลำสะแทดจนถึงฝายบ้านหนองเรือ  บริเวณพิกัด SB  104537  จากฝายไปทางทิศตะวันตกติดลำสะแทดจนถึงปากทางน้ำเข้ากุดน้ำใส บ้านบาก  บริเวณพิกัด SB  693400  ตามลำสะแทดไปทางตะวันตกจนถึงสะพานคสล.ถนนลาดยางสาย รพช. สายหนองแวง-บ้านโนนไฮ บริเวณพิกัด SB  966937   ตามลำสะแทดไปทางทิศตะวันตก จนถึงเขตที่นาและแนวป่า (เป็นลำเหมืองเก่าทิศตะวันตกเฉียงใต้  บ้านโนนไฮ) บริเวณพิกัด SB 966900
                      
            ทิศตะวันตก  จากบริเวณพิกัด SB 966900  ไปทางทิศเหนือตามคันนาใหญ่และป่าจนถึงถนนดิน
สายบ้านโนนไฮ  - บ้านไทรทอง  ตำหนองเยือง  บริเวณพิกัด SB 744805  ไปตามถนนหินคลุกเก่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับแนวป่า  บริเวณพิกัด SB  704458   ตามแนวป่าบ้านทุ่มไปทางทิศเหนือจนถึงป่าโคกดอนเถียงนา  บ้านดงยาง  บริเวณพิกัด SB 104574  ไปตามถนนดินเส้นทางเข้าโคกดอนเถียงนา  ไปทางทิศเหนือจนตัดกับถนนหินคลุกสายบ้านดงยาง  ตำบลกู่สวนแตง  - บ้านยางทะเล  ตำบลหนองเยือง     บริเวณพิกัด SB 103404  ไปตามถนนหินคลุกสายบ้านดงยาง – บ้านยางทะเล – โรงพยาบาลบ้านใหม่ฯ ไปทางทิศเหนือจนถึงจุดตัดกับถนนดิน  บริเวณพิกัด  SB  630645 เนื้อที่     ตำบลกู่สวนแตง    มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 18,125   ไร่  หรือ   29   ตารางกิโลเมตรเป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้


   ประชากร
จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อเดือนธันวาคม 2554  ของตำบลกู่สวนแตง  มีจำนวนทั้งสิ้น  3,936  คน  จำแนกเป็นชาย  1,960  คน  หญิง  1,976  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  136  คน ต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  945 ครัวเรือน   ซึ่งจะดูได้
จากตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากร  

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน