ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน

 

     ประวัติตำบลกู่สวนแตง
     เหตุที่ได้ชื่อ  “กู่สวนแตง”  เพราะเมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลักษณะของดินเป็น ดินปนทราย  สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อนอากาศร้อนมาก  พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรและอยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ประมาณ 84 กิโลเมตร จึงมีคนเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อทำมาหากิน  และตั้งเป็นชุมชนมากขึ้นและมีเส้นทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป มาระหว่างเมืองบุรีรัมย์กับชุมชน  มีคนพูดกันติดปากว่า “กู่สวนแตง” เพราะทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ปรางค์กู่สวนแตง และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น

จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่างๆขึ้นเป็นตำบล“ กู่สวนแตง ”ในปัจจุบันโดยใช้ชื่อตำบลจากบ้านกู่สวนแตง  หมู่ที่ 1      ตำบลกู่สวนแตงเป็นตำบล   1 ใน   5   ตำบลของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มแรก   อยู่ในความปกครองของตำบลหนองแวง  อำเภอพุทไธสง    จังหวัดบุรีรัมย์   เมื่อปี  พ.ศ. 2528    ตำบลกู่สวนแตง ได้แยกการปกครองออกจาก   ตำบลหนองแวง  อำเภอพุทไธสง   เมื่อปี  พ.ศ. 2535  ตำบลกู่สวนแตง   ได้แยกเขตการปกครองออกจากอำเภอพุทไธสง  มาอยู่กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   ได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตำบลกู่สวนแตง  ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 12  หมู่บ้าน  และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลบ้านกู่สวนแตง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตงเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

     ประวัติอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
     
บริเวณ กม.ศูนย์ เป็นทางผ่านเมืองสำคัญของหลายเมือง เช่น ประทาย หนองสองห้อง พุทไธสง และ พยัคฆภูมิพิสัย ที่มีลักษณะเป็นป่าทึบ จึงเป็นทางเสือผ่าน เป็นที่ส่องสุ่มของโจรผู้ร้าย
     ต่อมาในปี พ.ศ.2497 นายไชยพจน์ ภู่กำชัย นายอำเภอพุทไธสงในขณะนั้น ได้เป็นผู้เสนอขอตั้งหมู่บ้านซึ่งแนวความคิดที่ว่า “หมู่บ้านบริเวณ กม.ศูนย์ จะไม่ให้ทำเป็นเพิงพัก ควรจะทำเป็นอาคารพักถาวรให้เป็นหมู่บ้าน ..” พร้อมกับการขอจัดตั้งหมู่บ้านเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2499 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2500 โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้าน กม.ศูนย์ และมี นายไชยพจน์ ภู่กำชัย เป็นผู้ว่างผังหมู่บ้าน และเปิดให้จับจองที่ดิน ต่อมามีการตัดถนนจาก ประทาย-กม.ศูนย์-พุทไธสง-พยัคฆภูมิพิสัย การคมนาคมสะดวกขึ้น แต่ประกอบด้วยท้องที่ของอำเภอพุทไธสง มีอาณาเขตกว้างขว้าง ประชาชนอยู่ห่างไกลจากอำเภอ เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราดูแลความทุกข์สุขไม่ทั่วถึงจนกระทั่งปี พ.ศ.2521 ชาวบ้าน กม.ศูนย์ และประชาชนอีก 10,000 กว่าคนของทั้ง 5 ตำบล ได้เสนอขอแบ่งท้องที่อำเภอพุทไธสง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า กิ่งอำเภอกู่สวนแตง แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย
     ต่อมาเมื่อชุมชน บ้าน กม.ศูนย์ ขยายใหญ่ขึ้น คณะกรรมการหมู่บ้านสภาตำบลหนองแวง จึงได้เสนอขอจัดตั้งกิ่งอำเภอใหม่อีกครั้ง ในนาม กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายไชยพจน์ ภู่กำชัย ผู่ที่เสนอจัดตั้งหมู่บ้าน กม.ศูนย์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยรวม ตำบลทองหลาง หนองแวง กู่สวนแตง แดงใหญ่ และหนองเยือง รวม 46 หมู่บ้าน ประชากร 23,970 คน ตั้งกิ่งอำเภอ ณ บ้าน กม.ศูนย์ ตำบลหนองแวง และได้ยกฐานะเป็นอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เมื่อปี พ.ศ.2540

     ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๔ ปี 
     ๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และสร้างสังคมที่สงบสุข
     ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
    ๔. ยุทธศาสตร์อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการไฟฟ้า ประปา และการคมนาคม
    ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    วิสัยทัศน์การพัฒนา
   "เกษตรทฤษฏีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ส่งเสรมการศึกษา สืบสานประเพณีท้องถิ่น"

    พันธกิจ (Mission)
    
๑. ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม
    ๒. ส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่ม
    ๓. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในตำบลให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ๔. ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพแบบอินทรีย์
    ๕. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารและการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและชุมชน
    ๖. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขมูลฐานภายในตำบล
    ๗. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น
    ๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของหน่วยงานราชการและประชาชน
    ๙. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบลกู่สวนแตงให้หมดไปอย่างยั่งยืน

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน